INTEGRITETSPOLICY GDPR –

 

Bröderna Bräder AB, behandling av personuppgifter, 2018-10-10, har följande policy upprättats för vårt företag.

 1. Syftet med den policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Vi värnar med andra ord om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Det är anledningen till att har vi upprättat den här policyn.

Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@brodernabrader.se. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du anlitar oss.

 

2. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson eller företag. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för att fullfölja våra förpliktelser och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att administrera, tillhandahålla, utveckla och avsluta våra uppdrag.

Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Denna Integritetspolicy tillsammans med våra Försäkringsvillkor, samarbetsvillkor, eventuella andra villkor som reglerar vår behandling av personuppgifter från tid till annan anger grunden för hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss när du anlitar oss eller uppgifter som vi samlar in om dig. För vissa av våra tjänster finns det även särskilda villkor för behandling av personuppgifter som du godkänner när du beställer uppdraget.

Ändringar i denna Integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på vår hemsida och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av den.

Om du adderar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att vi får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga Integritetsvillkor.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för marknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

 

  3. Insamling och behandling av dina personuppgifter används endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du använder anlitar oss. Vi använder olika metoder för att samla in personuppgifter som exempelvis, kundundersökning, personuppgifter om dig från samarbetspartners eller via vårt personalregister. Vid olika tillfällen kan vi importera personuppgifter från databaser t.ex. Facebook, Google, offentliga register eller kundregister från våra underleverantörer.

  När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker. Det gör vi genom att låta dig lämna uttryckligt samtycke i de fall behandlingen grundas på samtycke.

  Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

  Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

  Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt, uppgifter som vi får från offentliga register, uppgifter som vi får när du nyttjar våra tjänster via ditt försäkringsbolag, uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick, uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar, uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

   

  4. Riktlinjer – Vilka personuppgifter behandlar vi? Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar endast personuppgifter när de behövs för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och lag eller som är relevanta för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och i denna integritetspolicy. Nedan följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  Namn, Adress, E-postadress, Telefonnummer, Faxnummer, Ålder, Födelsedatum, Kön, Titel, Användarnamn, Fotografier, Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger, Uppgifter för att underlätta användandet av vår tjänster t.ex.  Kundnummer, Försäkringsnummer, Anställning, Kontakter vid akuta situationer.

   

   5. Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter. Vilka personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka uppdrag vi ska utföra. Information som inhämtas från kund eller från försäkringsbolag används för att kunna fullfölja ingångna avtal. Vi använder personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig enligt avtal och lag eller som är relevanta när du nyttjar någon av våra tjänster, administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster, Bearbeta dina beställningar av våra tjänster, kunna kontakta dig via t.ex. e-post, telefon, SMS eller andra mobila eller digitala applikationer för att hantera ärenden, avisera status i ett pågående ärende, avisera information som ansluter till någon av de olika uppdrag som vi erbjuder, kunna diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med utförandet av vårt uppdrag. Kunna analysera och förbättra kvaliteten och upplevelsen av våra uppdrag, t.ex öka upplevelse av våra tjänster, marknadsföra tjänster och uppdrag.

   Du har rätt att när som helst begära att vi inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta oss via mail.

    

    6. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? Vi utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

    I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem och arbetssätt är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vidare har vi strikta regler för IT-säkerhet och e-post för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

    När lämnar vi ut personuppgifter är vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

    Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

    Ändra, radera och granska dina personuppgifter erhåller tydliga riktlinjer för behandling av personuppgifter och definierar de ändamål för hur vi ska använda personuppgifter enligt upprättat register. Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera oss om detta genom att sända ett meddelande via mail. Vi ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen. Vi gallrar personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter. Det innebär t.ex. att vi raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger.

    Vi kommer att, på din begäran eller när vi upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till oss och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med oss).

    Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Rätten till invändning innebär att du kan begära att vår behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

     

    Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om:

    1. du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter;

    2. personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering;

    3. personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för utövandet av eller försvar mot rättsliga krav; eller du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.

    En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare utan ditt samtycke.

    Du har även rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till oss i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av ditt samtycke eller på grund av avtal.

    Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss så kommer vi att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke.

    Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

    Det är VD som är ytterst personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

     

    Kontakt om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande vår behandling av personuppgifter och efterlevnad av Integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka e-post till info@brodernabrader.se.

     

    VD Mats Wetterlundh